Translate

Privacy statement

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

algemeen: de gedragscode van RecruitNow

Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 • Wij respecteren de data privacy van al onze relaties;
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens;
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen;
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven;
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is;
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op;
 • Als wij data van een bezoeker/gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we ermee hebben en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft;
 • Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen;
 • Indien technisch mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen;
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Over ons

RecruitNow B.V. is een expert in het oplossen van online recruitment  voor uitzendbureaus en bureaus in de werving & selectie/detachering. Wij zijn dé kennispartner op het gebied van Online Recruitment.  Als professionele partner hechten wij veel waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en een goed privacybeleid. Dat is waarom RecruitNow deze privacyverklaring heeft opgesteld om je helder te informeren over de persoonsgegevens die we verwerken.

Mocht je vragen hebben die we hier niet hebben besproken of andere privacy gerelateerde vragen dan kun je terecht bij via telefoonnummer 088-524 55 24, privacy@recruitnow.nl. Je vindt ons op het volgende adres:  Hogeweg 182, 3815 LZ Amersfoort.

privacyrechten en vragen

Uiteraard kun je bij RecruitNow gebruik maken van jouw privacyrechten. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen bepaald gebruik? Dan kun je via privacy@recruitnow.nl een verzoek indienen. Wij willen natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens alleen aan de juiste persoon meegeven. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij privacy@recruitnow.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Data privacy heeft ook bij de door ons gebruikte systemen en processen de hoogste prioriteit.

van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers) en voor verschillende doeleinden.  Wij gebruiken de informatie voor het nakomen van onze contracten, het invullen van ons gerechtvaardigd belang en voor het naleven van wettelijke verplichtingen. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. De informatie die wij opslaan krijgen wij of doordat ze rechtstreeks aan ons zijn verstrekt of doordat we deze hebben verkregen bij geautoriseerde instanties.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van <Google Analytics> vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen.
 • Het plaatsen van cookies kun je - als je daar bezwaar tegen hebt - zelf blokkeren (zie Cookies bij Websitebezoek).
 • Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website of via ons aanvraagformulier slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je te informeren over ons aanbod. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.
 • Als je geregistreerde of klant wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Als sollicitant verstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar).
 • Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar na je uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

cookies bij websitebezoek

Bij het bezoek van deze website ontvang je cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc) en vanaf welk IP-adres. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij maken gebruik van de volgende cookies

 • functionele cookies: deze noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Hiervoor is geen toestemming van de gebruiker nodig.
 • analytische cookies: de analytische cookies zijn zodanig ingesteld dat er geen gebruikersgegevens worden verzameld. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker nodig.
 • advertentie cookies: op de website van RecruitNow wordt gebruik gemaakt van advertentie cookies. Deze cookies worden geplaatst om de bezoekers van de website te volgen. Het doel van deze cookies om de bezoeker passende advertenties aan te bieden op basis van zijn browse en clickgedrag. Voordat deze cookies worden geplaatst wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de bezoeker.

Een overzicht met details  van de cookies die in gebruik zijn op onze website is beschikbaar via deze link.

in- en uitschakelen cookies

Via de cookiebanner op onze site kun je zelf aangeven welke cookies er wel/niet geplaatst mogen worden tijdens jouw bezoek.

verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

sollicitanten en medewerkers bij RecruitNow

Als je solliciteert bij RecruitNow dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Contact- en telefoonnotities

De gegevens worden opgeslagen in de administatie van RecruitNow. Als de sollicitatieprocedure is afgerond en je niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na uiterlijk 4 weken, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een compleet personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en jij toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  Wanneer je in dienst komt krijg je bovendien een uitgebreidere versie van ons privacybeleid waarin we in meer detail toelichten wat we opslaan en waarom we dit doen.

wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor die personen binnen RecruitNow die vanuit hun functie hier toegang toe moeten verkrijgen. In sommige gevallen zijn dit personen van buiten RecruitNow (bijvoorbeeld audits, controles). Wij zorgen er dan voor dat ze zich houden aan dezelfde strenge voorwaarden als wij en dat ze de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. 

beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt. Je gegevens worden niet buiten Europa opgeslagen. Bovendien nemen wij extra maatregelen om de kindgegevens en bijzondere persoonsgegevens veilig te stellen.

wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website, www.recruitnow.nl. 

heb je vragen over ons privacybeleid?

neem dan gerust contact op met RecruitNow via info@recruitnow.nl

Contact

Disclaimer

Lees hier onze disclaimer.

Cookies

Lees hoe wij cookies verzamelen en verwerken.